Usługi

Podstawowa opieka zdrowotna

INFORMACJA DLA PACJENTA!!!


Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru takiego dokonuje się poprzez złożenie imiennej deklaracji wyboru (dotyczy ona zarówno wyboru lekarza, pielęgniarki, jak i położnej POZ).

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w miejscu udzielania świadczeń oraz w trakcie wizyt domowych.

Lekarze POZ


Badania Laboratoryjne


Pielęgniarstwo


Ważne

• pacjent może rejestrować się do lekarza POZ osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem osób trzecich;
• w przypadkach uzasadnionych medycznie, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia;
• w schorzeniach przewlekłych, z wyłączeniem stanów zaostrzenia w przebiegu tych schorzeń, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem;
• wizyty domowe lekarza POZ u chorego, jeśli jego stan tego wymaga, można zgłosić telefonicznie i za pośrednictwem osób trzecich w godzinach ustalonych przez przychodnię, między 8 a 19.
• zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej POZ przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł (nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną POZ oraz innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta), zmiany dokonuje się poprzez osobiste podpisanie u nowo wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej druku deklaracji;
• ubezpieczony może skorzystać z bezpłatnych świadczeń POZ, jeśli np. przebywa turystycznie poza miejscem zamieszkania, w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia;
• lekarz POZ może zlecać badania diagnostyczne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej – zgodnie z wykazem badań diagnostycznych będących w kompetencjach lekarza POZ ( np. USG brzucha, TSH, RTG zatok, ALT, badania moczu i kału). O wydaniu skierowania na badania i jego częstotliwości – decyduje lekarz POZ.
• lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania;
• lekarz POZ może wystawić receptę zadeklarowanemu do niego pacjentowi na leki zalecane przez innego lekarza (np. specjalistę), jeśli posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.

Spółdzielnia Inwalidów Zgoda to najstarszy producent półmasek filtrujących w Polsce. Produkujemy także rękawice robocze, sorbenty polipropylenowe oraz odzież ostrzegawczą i roboczą. Bezpieczeństwo pracownika to nasz priorytet.

Środki BHP w zakresie ochrony dróg oddechowych, maski, FFP1, FFP2, FFP3, biobójcze z jonami srebra, węglowe, antysmogowe. Rękawice termiczne, antyprzecięciowe, rękawice trudnopalne, rękawice bawełniane, rękawice bezpyłowe.

Copyright by SneakPeak 2020. All rights reserved.

Skip to content